ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/09/2020

Κ. Μάλαμα : Ο φόβος των ανθρώπων της τέχνης είναι ότι και τον επόμενο χειμώνα θα συνεχιστεί το lockdown στον πολιτισμό - βίντεο

Κ. Μάλαμα : Ο φόβος των ανθρώπων της τέχνης είναι ότι και τον επόμενο χειμώνα θα συνεχιστεί το lockdown στον πολιτισμό - βίντεο.

Εισήγηση στα σχέδια νόμου, “Κύρωση της Συμφωνίας για κινηματογραφική συμπαραγωγή μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ” και “Κύρω-ση της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Συμπαραγωγής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Δημοσι-εύσεων, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας”.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα δύο κυρώσεις Συμφω-νιών με την Κίνα και το Ισραήλ και ξεκινώ από το γεγονός, ότι όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κινημα-τογράφο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δυναμική που μπορεί να προσδώσει μία ταινία, ένα ντοκι-μαντέρ και προπαντός η συμπαραγωγή με μια ομάδα ανθρώπων από μια άλλη χώρα. Σε ό,τι με α-φορά έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες και ντοκιμαντέρ για τις ανάγκες των οποίων χρειάστηκε να τα-ξιδέψω στο εξωτερικό σε μακρινές χώρες και να εντοπίσω ιστορίες ανθρώπων, να εντοπίσω ιστορί-ες των τόπων και όμως οι παραγωγές αυτές πολλές φορές στηρίχτηκαν σε συνεργασίες που είχαμε με τρίτες χώρες. Πάντοτε αυτή η διαδικασία παράγει πολιτιστικό πλούτο, δημιουργεί πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς και επιτρέπει μια από κοινού ανάγνωση της ιστορίας του πολιτισμού, της κοινωνικής κατάστασης και συνοχής σε κάθε χώρα.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό είναι σαφές ότι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου στήριξης της συμπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα ανοίγει νέους ορίζοντες και μπορεί να αποδειχθεί ένα πεδίο ανάπτυξης ευρύ-τερων κοινωνικών σχέσεων με τις δύο αυτές χώρες και με τους λαούς τους με τους οποίους άλλω-στε ο ελληνικός λαός έχει, ήδη, ισχυρές κοινές αναφορές.
Επίσης εκτός από τον πολιτισμό και την κοινωνία η συμπαραγωγή πολιτιστικών κινηματο-γραφικών αγαθών μπορεί να προάγει τη συνεργασία μας με τις χώρες αυτές και στον τομέα του του-ρισμού, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το παραγνωρίσουμε.
Συνεπώς, επί της αρχής πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει και τον χώρο του πολιτισμού και του κινηματογράφου, αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις με τις δύο αυτές χώρες. Άλλωστε η Συμφωνία με την Κίνα ολοκληρώθηκε επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙ-ΖΑ, ενώ σε σχέση με τη Συμφωνία με το Ισραήλ επικαιροποιήθηκε επί των ημερών της διακυβέρ-νησης του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού ανάμεσα στις δύο χώρες μέχρι το 2021 κι έτσι καθίσταται εφικτή η παράταση της Συμφωνίας που κυρώνουμε σήμερα με το Ισραήλ και για τα επόμενα χρόνια μετά το 2016 που αρχικά προβλεπόταν ως καταληκτική ημερομηνία.
Στο σημείο, όμως, αυτό υπάρχει η ανάγκη, κυρία Υπουργέ, για μία νομοτεχνική αποσαφήνι-ση. Στο κείμενο της Συμφωνίας με το Ισραήλ αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία το έτος 2016, θα πρέπει να δείτε, μαζί με τις υπηρεσίες, πώς μπορεί να επικαιροποιηθεί, γιατί έτσι κινδυνεύουμε να κυρώσουμε μία Συμφωνία, η οποία έχει λήξει.
Θα ήθελα, επίσης, να θέσω στην κυρία Υπουργό και τρία ερωτήματα, σε σχέση με το πώς θα προχωρήσουμε με αυτές τις Συμφωνίες.
Το πρώτο, λοιπόν, ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο σημείο βρίσκονται οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Πολιτισμού, σε σχέση με την κινηματογραφική συνεργασία με τις συγκεκριμένες χώρες; Υπάρχουν υποψήφιες συμπαραγωγές αυτή τη στιγμή και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδι-κασία στήριξής τους;
Ένα δεύτερο ερώτημα, σε σχέση με τη Συμφωνία του Ισραήλ είναι, εάν η συγκεκριμένη Συμφωνία θα μπορούσε να συμπεριλάβει και την Παλαιστινιακή πλευρά, με δεδομένο ότι στο πα-ρελθόν υπήρξαν ισραηλινο - παλαιστινιακές συμπαραγωγές που έκαναν αίσθηση, βραβεύτηκαν και που βοήθησαν τους δύο λαούς να έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Για παράδειγμα συμπαρα-γωγές, όπως η βραβευμένη ταινία «Παράδεισος Τώρα», που είχε προβληθεί και από την ΕΡΤ 3, α-ποτελεί κοινή συμπαραγωγή ανάμεσα σε Ισραήλ, Παλαιστίνη, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία. Θα μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί και μια τέτοια κατεύθυνση, εφόσον υπάρχει η διάθεση βέβαια από τα άλλα μέρη.
Το τρίτο ερώτημα αφορά στα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα σχέδια, λόγω του κορωνοϊου. Εδώ και έξι μήνες τα σύνορα της Ελλάδας με τις δύο αυτές χώρες, Κίνα και Ισραήλ, παραμένουν κλειστά, λόγω του κορωνοϊού. Ενδέχεται να συνεχιστούν οι συγκεκριμένοι περιορι-σμοί και το ερώτημα που τίθεται είναι, πώς σκέφτεται το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και οι αρμόδιες αρχές των άλλων δύο κρατών να προχωρήσουν τα όποια σχέδια συμπαραγωγής μέ-σα σ’ αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σχεδιασμός;
Τέλος, κυρία Υπουργέ, θα είχε ενδιαφέρον, μια που συζητάμε για την ενίσχυση των κινημα-τογραφικών παραγωγών, να μας κάνετε και μια αναφορά στα προβλήματα του χώρου σήμερα, με δεδομένο ότι εδώ και έξι πλέον μήνες ο πολιτισμός στην Ελλάδα έχει τεθεί σε καραντίνα. Οι άν-θρωποι του κινηματογράφου και του πολιτισμού γενικότερα βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας θα λέγαμε και οι υγειονομικές απαγορεύσεις έχουν οδηγήσει σε τέλμα την καλλιτεχνική δημιουργία και σήμερα είναι αδύνατον αυτοί οι άνθρωποι του πολιτισμού να βιοποριστούν αξιοπρεπώς.
Θα είχε μια αξία συνεπώς, μια που βρίσκεστε σήμερα στην Επιτροπή, να μας αναφέρετε τους σχεδιασμούς σας για το επόμενο διάστημα. Ο φόβος των καλλιτεχνών, των ανθρώπων της τέ-χνης και του πολιτισμού είναι ότι και τον επόμενο χειμώνα θα συνεχιστεί το lockdown στον πολιτι-σμό. Οι καλλιτέχνες δεν ξέρουν, αν θα μπορέσουν πραγματικά να δουλέψουν, γιατί ακόμη δεν έ-χουν υπάρξει υγειονομικά πρωτόκολλα για τους κλειστούς χώρους τέχνης και πολιτισμού το χειμώ-να και δεν γνωρίζει κανείς, τι θα γίνει και πώς θα πορευτεί το σύνολο της πολιτιστικής δημιουργίας κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Επίσης θα είχε ενδιαφέρον να μας ενημερώσετε και για το ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της στήριξης κινηματογραφικών παραγωγών, το οποίο ξέρουμε ότι τρέχει, αν έχουν επιλεγεί οι ται-νίες που θα χρηματοδοτηθούν και πότε αναμένεται να προχωρήσει αυτή η χρηματοδότηση.
Δεν θα μπορούσα βέβαια να μην αναφερθώ στις Μυκήνες, σε ένα θέμα που βεβαίως είναι εκτός ύλης του νομοσχεδίου, αλλά έχει θορυβήσει όλον τον ελληνικό λαό, γιατί πριν από μερικές μέρες μετά την πυρκαγιά διαπιστώθηκε ότι η Πύλη των Λεόντων έγινε μαύρη από τη φωτιά. Πρέπει να μας πείτε τι συνέβη. Πρέπει και πρέπει επίσης και εμείς με τη σειρά μας, αν μπορέσουμε, να δούμε πώς θα βρεθεί τρόπος να αποκατασταθεί αυτό το μνημείο, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο μνη-μείο. Επίσης, θα πρέπει να μας ανησυχήσει και το γεγονός, κυρία Υπουργέ, ότι όλοι οι αρχαιολογι-κοί χώροι και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στη Χαλκιδική παρουσιάζουν μια εικόνα εγκατάλειψης.
Θα ήθελα, λοιπόν, κλείνοντας να επαναλάβω ότι η στάση μας, σε σχέση με τις δύο Συμφω-νίες με την Κίνα και το Ισραήλ είναι θετική και αναμένουμε από την κυρία Υπουργό τις διευκρινί-σεις στα ερωτήματά που θέσαμε, για να έχουμε και μία καλύτερη εικόνα των σχεδιασμών του Υπουργεί-ου στο κρίσιμο για τον πολιτισμό τομέα του κινηματογράφου. Σας ευχαριστώ.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ