ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/10/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Το νέο ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ παραβιάζει την αρχαιολογική νομοθεσία

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Το νέο ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ παραβιάζει την αρχαιολογική νομοθεσίαΤο νέο ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ παραβιάζει την αρχαιολογική νομοθεσία, καταγγέλλουν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Λέσβου, Γιάννη Μπουρνού και συνυπογράφει η Τομεάρχης Πολιτισμού, Σία Αναγνωστοπούλου.

Σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις η πόλη της Μυτιλήνης, ήδη από το 1991 και με τις αναοριοθετήσεις που ακολούθησαν, έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος.

Σύμφωνα με τις παραπάνω κηρύξεις, η έκταση επί της οποίας αναπτύσσεται το νέο ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ αποτελεί αρχαιολογικό χώρο και συνεπώς προστατεύεται από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.
Μάλιστα, το 1995 κηρύχθηκε και ο ενάλιος (θαλάσσιος) χώρος της Μυτιλήνης ως αρχαιολογικός, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την παραλία όσο και τον θαλάσσιο χώρο στην περιοχή του Καρά Τεπέ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», κάθε ενέργεια, έργο ή δραστηριότητα επί ή πλησίον μνημείων (και αρχαιολογικών χώρων) τυγχάνει αυστηρών περιορισμών και απαγορεύεται ρητώς χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου (ΚΑΣ ή Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων).
Μάλιστα, η έγκριση αυτή προηγείται όλων των άλλων απαιτούμενων αδειών.
Σημειωτέον πως κατά την παρ. 4 του άρθρου 12 του παραπάνω νόμου, οι περιορισμοί και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται αναλογικά και στους αρχαιολογικούς χώρους (όχι μόνο στα μνημεία).

Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου έχουν εκδοθεί κατά ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος) και δεν αναστέλλονται εν προκειμένω.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού:

1) Σε τι ενέργειες έχει προβεί για την προστασία του διπλά προστατευόμενου, από στεριά και θάλασσα, αρχαιολογικού χώρου;

2) Έχει εκδοθεί Απόφαση έγκρισης των εργασιών/δραστηριοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού; Έχει εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια αρχαιολογικά Συμβούλια;

3) Εάν όχι, πώς και γιατί υλοποιούνται εργασίες εντός αρχαιολογικού χώρου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού;

4) Επίσης, εάν οι εργασίες έγιναν ερήμην του Υπουργείου Πολιτισμού, σε τι ενέργειες έχει προβεί για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002;
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού


ΘΕΜΑ: Το νέο ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ παραβιάζει την αρχαιολογική νομοθεσία

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13947/747/28-3-1991 (Φ.Ε.Κ. 273/Β΄/30.4.1991), ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61209//3232/20-12-1994 (Φ.Ε.Κ. 30/Β΄/20.1.1995), ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44999/2662π.ε/1.2.1999 (ΦΕΚ 137/Β΄/18.2.1999) και ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53285/3162/15.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 907/Β΄/26.10.2001), η πόλη της Μυτιλήνης, ήδη από το 1991 και με τις αναοριοθετήσεις που ακολούθησαν, έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος.
Σύμφωνα με τις παραπάνω κηρύξεις, η έκταση επί της οποίας αναπτύσσεται το νέο ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ αποτελεί αρχαιολογικό χώρο και συνεπώς προστατεύεται από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Μάλιστα, το 1995 κηρύχθηκε και ο ενάλιος (θαλάσσιος) χώρος της Μυτιλήνης ως αρχαιολογικός, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την παραλία όσο και τον θαλάσσιο χώρο στην περιοχή του Καρά Τεπέ.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», κάθε ενέργεια, έργο ή δραστηριότητα επί ή πλησίον μνημείων (και αρχαιολογικών χώρων) τυγχάνει αυστηρών περιορισμών και απαγορεύεται ρητώς χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου (ΚΑΣ ή Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων). Μάλιστα, η έγκριση αυτή προηγείται όλων των άλλων απαιτούμενων αδειών. Σημειωτέον πως κατά την παρ. 4 του άρθρου 12 του παραπάνω νόμου, οι περιορισμοί και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται αναλογικά και στους αρχαιολογικούς χώρους (όχι μόνο στα μνημεία).
Αναλυτικά, στο άρθρο 10 του ν. 3028/2002 προβλέπεται ότι (δικές μας υπογραμμίσεις):
«Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους
1. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του.
2. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείου, ο πορισμός οικοδομικών υλικών, η διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών και η εκμετάλλευση μεταλλείων, καθώς και ο καθορισμός λατομικών περιοχών, χωρίς έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, η οποία χορηγείται εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση στο Υπουργείο Πολιτισμού της αίτησης και των σχεδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία. Εάν τυχόν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προβλεπόμενη προθεσμία θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι Η έγκριση δεν χορηγείται εάν, λόγω της απόστασης από ακίνητο μνημείο, της οπτικής επαφής με αυτό, της μορφολογίας του εδάφους και του χαρακτήρα των ενεργειών για τις οποίες ζητείται, κινδυνεύει να προκληθεί άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο.
3. Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της επιχείρησης ή της εργασίας.

"Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
4. Για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, ακόμη και αν δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειες της παραγράφου 1 σε αυτά, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άμεσου και σοβαρού κινδύνου είναι δυνατή η επιχείρηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης που δεν αλλοιώνει τα υπάρχοντα κτιριολογικά, αισθητικά και άλλα συναφή στοιχεία του μνημείου χωρίς την έγκριση που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4, μετά από άμεση και πλήρη ενημέρωση της Υπηρεσίας, η οποία μπορεί να διακόψει τις εργασίες με σήμα της.
6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικά για αιτήματα αδειοδοτήσεων καταστημάτων λιανικής πώλησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, η ανωτέρω έγκριση χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης».

Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου έχουν εκδοθεί κατά ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος) και δεν αναστέλλονται εν προκειμένω.


Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός:
1) Σε τι ενέργειες έχει προβεί για την προστασία του διπλά προστατευόμενου, από στεριά και θάλασσα, αρχαιολογικού χώρου;
2) Έχει εκδοθεί Απόφαση έγκρισης των εργασιών/δραστηριοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού; Έχει εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια αρχαιολογικά Συμβούλια;
3) Εάν όχι, πώς και γιατί υλοποιούνται εργασίες εντός αρχαιολογικού χώρου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού;
4) Επίσης, εάν οι εργασίες έγιναν ερήμην του Υπουργείου Πολιτισμού, σε τι ενέργειες έχει προβεί για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Μπουρνούς Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Σία
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Καλαματιανός Διονύσης
Καφαντάρη Χαρά
Κασιμάτη Νίνα
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Γιώτα
Σκουρολιάκος Πάνος
Σπίρτζης Χρήστος
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ