ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/10/2020

Ερώτηση 42 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Ανάθεση 6,2 εκατομμυρίων για συμβουλευτική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Ερώτηση 42 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Ανάθεση 6,2 εκατομμυρίων για συμβουλευτική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»Την σκανδαλώδη ανάθεση 6,2 εκατομμυρίων για συμβουλευτική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καταγγέλλουν 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Μετανάστευσης Γιώργου Ψυχογιού.

Τεκμήριο πρώτο: Μια Τεχνική Υπηρεσία από ιδιώτες με ιδιωτική υποστήριξη.

Στις 16/10 αναρτήθηκε η διακήρυξη με αντικείμενο: «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016».

Στη συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων (4) ομάδων εργασίας (σελ. 5) για κάθε νέα δημιουργούμενη δομή

Με το άρθρο 106 Ν.4670/2020 συστάθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τεχνική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, της οποίας μπορεί να προΐσταται μετακλητός υπάλληλος, ενώ προβλέφθηκαν συνολικά οκτώ (8) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ασκεί, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

· Ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών, που ανήκουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου.

· Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή σχετικών υπηρεσιών για τα ανωτέρω έργα.

· Σύνταξη των τεχνικών δελτίων και των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου.

· Έκδοση προδιαγραφών για την υλικοτεχνική υποδομή, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εντός των ανωτέρω εγκαταστάσεων.

· Μέριμνα για την συντήρηση και επισκευή των παγίων και των πάσης φύσεως υποδομών των ανωτέρω εγκαταστάσεων, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ανάδοχος του έργου θα έχει ως αντικείμενό του την υποστήριξη των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

Δηλαδή, σε πρώτη φάση, η επιλογή του Υπουργείου ήταν να προσλάβει μόνο μετακλητούς υπαλλήλους στην Τεχνική, και όχι Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου -με την ταχεία διαδικασία που η παρούσα Κυβέρνηση νομοθέτησε με σχετική ΠΝΠ- για την κάλυψη των αντικειμενικών αναγκών του Υπουργείου και σε δεύτερη φάση προκηρύσσεται διαγωνισμός για την υποστήριξη των μετακλητών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τεκμήριο δεύτερο: υπερ-κοστολόγηση του διαγωνισμού για τη συμφωνία πλαίσιο και ασαφής περιγραφή του παραδοτέου.

Μια συμφωνία πλαίσιο υλοποιείται δια επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και σύμφωνα με το άρ.2 περ.5 Π.Δ.60/2007 και «αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες».

Ως εκ τούτου, μια συμφωνία πλαίσιο λειτουργεί ως ομπρέλα για τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστούν οι συμβάσεις έργου με τον ορισμένο ανάδοχο και πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτείται ευελιξία και κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που έχουν προβλεφθεί.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ως προς τα παραδοτέα των εκτελεστικών συμβάσεων η μόνη σαφής αποτύπωσή τους είναι στις σελίδες 50 και 51 της διακήρυξης όπου και περιγράφονται οι υπηρεσίες που δύνανται να ανατεθούν στις ομάδες εργασίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι μεν ορισμένες αλλά δεν είναι σαφείς ως προς τα παραδοτέα και αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν αρμοδιότητες που αφορούν στον σκληρό πυρήνα της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι η σύνταξη ΚΥΑ, ο έλεγχος πληρότητας τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης, ακόμα και η συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η χαλαρή περιγραφή των παραδοτέων, χωρίς σαφή ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διενεργούνται όλες οι ανωτέρω εργασίες μόνο εικονικά από τον ανάδοχο αλλά στην ουσία από τους υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και ο ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι του απλώς να λαμβάνουν την αμοιβή. Ακόμα και αν τα κριτήρια αυτά περιγράφουν στις εκτελεστικές συμβάσεις κατά περίπτωση, θα έπρεπε η διακήρυξη της Συμφωνίας Πλαίσιο να έχει μια σαφέστερη περιγραφή τους, με τα απαιτούμενα περιθώρια ευελιξίας, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να ερμηνεύονται ευρύτατα αλλά ούτε και να είναι τόσο αυστηρά που να μην μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Τέλος οι Συμφωνίες Πλαίσιο συνήθως είναι πιο αποτελεσματικές όταν διενεργούνται από περισσότερες από μια αναθέτουσες αρχές ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστικό όφελος σε δημόσιο χρήμα και να μην επιβαρύνονται άσκοπα οι υπο-στελεχωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων.

Σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διενεργηθεί ένας τέτοιου τύπου διαγωνισμός θα πρέπει να προκύπτει αδυναμία της αρμόδιας υπηρεσίας να ανταποκριθεί στο φυσικό αντικείμενο του. Σε αυτή την περίπτωση είναι εύγλωττο να υποτεθεί ότι έχει προκύψει αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν και έχουν προχωρήσει σε έγγραφη διαπίστωση της αδυναμίας αυτής, ώστε να γίνει ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing).

Επειδή, οι μετακλητοί της Τεχνικής Υπηρεσίας –και ειδικότερα ο προϊστάμενός της- καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του Δημοσίου και αυτό, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καταστρατηγεί τις συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 103 καθώς και τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής, της διαφάνειας και της ισότητας.

Επειδή, η συνολική δαπάνη του έργου φαίνεται σαφώς υπερεκτιμημένη σε σχέση με το φυσικό αντικείμενό του και τα παραδοτέα αυτής έχουν οριστεί με τον πλέον ασαφή τρόπο και χωρίς να έχουν εισαχθεί μετρήσιμα κριτήρια, ποιοτικά και ποσοτικά.

Επειδή, συνεχίζεται από το Υπουργείο η υποκατάσταση των Υπηρεσιών από ιδιώτες είτε ως φυσικά, είτε ως νομικά πρόσωπα.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου:

1) Υπάρχει αιτιολογημένο αίτημα, και αν ναι από ποια υπηρεσία του Υπουργείου, που οδήγησε στην ανάγκη για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο;

2) Υπάρχει έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από το οποίο να προκύπτει η εκτίμηση της συνολικής δαπάνης της συμφωνίας πλαίσιο στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ;

3) Διερευνήσατε το ενδεχόμενο να διενεργηθεί ο διαγωνισμός από περισσότερες αναθέτουσες αρχές (άλλα Υπουργεία ή φορείς), ώστε να επιτευχθεί ο πραγματικός σκοπός της συμφωνίας πλαίσιο που είναι η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος;

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αιτούνται να κατατεθούν:

Α) Τα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από τα οποία προκύπτει η διαπιστωμένη αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις κατά περίπτωση ορισμένες αρμοδιότητές τους.

Β) Τα έγγραφα των αρμοδίων Υπηρεσιών από τα οποία προκύπτει η κοστολόγηση της Συμφωνίας Πλαίσιο

Γ) Ενδεχόμενη διερευνητική αλληλογραφία σας με άλλους φορείς ώστε να διενεργηθεί ο διαγωνισμός για τη Συμφωνία Πλαίσιο από περισσότερες αναθέτουσες αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: «Ανάθεση 6,2 εκατομμυρίων για συμβουλευτική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Τεκμήριο πρώτο: Μια Τεχνική Υπηρεσία από ιδιώτες με ιδιωτική υποστήριξη.
Στις 16/10 αναρτήθηκε η διακήρυξη με Α/Α 100969 και αντικείμενο: «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016».
Στη συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων (4) ομάδων εργασίας (σελ. 5) για κάθε νέα δημιουργούμενη δομή οι οποίες θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
Ομάδα Εργασιών 1: Υποστήριξη στη τεχνική ωρίμανση του έργου κατασκευής της δομής
Ομάδα Εργασιών 2: Υποστήριξη στη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής της δομής
Ομάδα Εργασιών 3: Υποστήριξη στην ανάθεση των συμβάσεων κατασκευής και λειτουργίας της δομής
Ομάδα Εργασιών 4: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου κατασκευής της δομής.
Με το άρθρο 106 Ν.4670/2020 (ΦΕΚ A’ 43) συστάθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τεχνική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, της οποίας μπορεί να προΐσταται μετακλητός υπάλληλος, ενώ προβλέφθηκαν συνολικά οκτώ (8) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.

Οι εν λόγω μετακλητοί ανέλαβαν υπηρεσία με τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ, Τεύχος ΥΟΔΔ: 237/02.04.2020, 257/09.04.2020, 289/16.04.2020, 325/29.04.2020, 336/04.05.2020, 400/01.06.2020 και 581/03.08.2020) και μάλιστα με την 2795/20-03-2020 ΥΑ (ΥΟΔΔ 257/09.04.2020) ορίστηκε μετακλητός υπάλληλος ως προϊστάμενος Διεύθυνσης, κατά παράβαση του οικείου άρθρου του Συντάγματος.
Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ασκεί, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
• Ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών, που ανήκουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου.
• Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή σχετικών υπηρεσιών για τα ανωτέρω έργα.
• Σύνταξη των τεχνικών δελτίων και των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου.
• Έκδοση προδιαγραφών για την υλικοτεχνική υποδομή, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εντός των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
• Μέριμνα για την συντήρηση και επισκευή των παγίων και των πάσης φύσεως υποδομών των ανωτέρω εγκαταστάσεων, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ανάδοχος του έργου θα έχει ως αντικείμενό του την υποστήριξη των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
Δηλαδή, σε πρώτη φάση, η επιλογή του Υπουργείου ήταν να προσλάβει μόνο μετακλητούς υπαλλήλους στην Τεχνική, και όχι Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου -με την ταχεία διαδικασία που η παρούσα Κυβέρνηση νομοθέτησε με σχετική ΠΝΠ- για την κάλυψη των αντικειμενικών αναγκών του Υπουργείου και σε δεύτερη φάση προκηρύσσεται διαγωνισμός για την υποστήριξη των μετακλητών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τεκμήριο δεύτερο: υπερ-κοστολόγηση του διαγωνισμού για τη συμφωνία πλαίσιο και ασαφής περιγραφή του παραδοτέου.
Μια συμφωνία πλαίσιο υλοποιείται δια επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και σύμφωνα με το άρ.2 περ.5 Π.Δ.60/2007 και «αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες».
Ως εκ τούτου, μια συμφωνία πλαίσιο λειτουργεί ως ομπρέλα για τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστούν οι συμβάσεις έργου με τον ορισμένο ανάδοχο και πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτείται ευελιξία και κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που έχουν προβλεφθεί.
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ως προς τα παραδοτέα των εκτελεστικών συμβάσεων η μόνη σαφής αποτύπωσή τους είναι στις σελίδες 50 και 51 της διακήρυξης όπου και περιγράφονται οι υπηρεσίες που δύνανται να ανατεθούν στις ομάδες εργασίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι μεν ορισμένες αλλά δεν είναι σαφείς ως προς τα παραδοτέα και αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν αρμοδιότητες που αφορούν στον σκληρό πυρήνα της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι η σύνταξη ΚΥΑ, ο έλεγχος πληρότητας τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης, ακόμα και η συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.
Η χαλαρή περιγραφή των παραδοτέων, χωρίς σαφή ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διενεργούνται όλες οι ανωτέρω εργασίες μόνο εικονικά από τον ανάδοχο αλλά στην ουσία από τους υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και ο ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι του απλώς να λαμβάνουν την αμοιβή. Ακόμα και αν τα κριτήρια αυτά περιγράφουν στις εκτελεστικές συμβάσεις κατά περίπτωση, θα έπρεπε η διακήρυξη της Συμφωνίας Πλαίσιο να έχει μια σαφέστερη περιγραφή τους, με τα απαιτούμενα περιθώρια ευελιξίας, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να ερμηνεύονται ευρύτατα αλλά ούτε και να είναι τόσο αυστηρά που να μην μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Τέλος οι Συμφωνίες Πλαίσιο συνήθως είναι πιο αποτελεσματικές όταν διενεργούνται από περισσότερες από μια αναθέτουσες αρχές ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστικό όφελος σε δημόσιο χρήμα και να μην επιβαρύνονται άσκοπα οι υπο-στελεχωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων.

Σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διενεργηθεί ένας τέτοιου τύπου διαγωνισμός θα πρέπει να προκύπτει αδυναμία της αρμόδιας υπηρεσίας να ανταποκριθεί στο φυσικό αντικείμενο του. Σε αυτή την περίπτωση είναι εύγλωττο να υποτεθεί ότι έχει προκύψει αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν και έχουν προχωρήσει σε έγγραφη διαπίστωση της αδυναμίας αυτής, ώστε να γίνει ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing).


Επειδή, οι μετακλητοί της Τεχνικής Υπηρεσίας –και ειδικότερα ο προϊστάμενός της- καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του Δημοσίου και αυτό, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καταστρατηγεί τις συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 103 καθώς και τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής, της διαφάνειας και της ισότητας.
Επειδή, η συνολική δαπάνη του έργου φαίνεται σαφώς υπερεκτιμημένη σε σχέση με το φυσικό αντικείμενό του και τα παραδοτέα αυτής έχουν οριστεί με τον πλέον ασαφή τρόπο και χωρίς να έχουν εισαχθεί μετρήσιμα κριτήρια, ποιοτικά και ποσοτικά.
Επειδή, συνεχίζεται από το Υπουργείο η υποκατάσταση των Υπηρεσιών από ιδιώτες είτε ως φυσικά, είτε ως νομικά πρόσωπα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Υπάρχει αιτιολογημένο αίτημα, και αν ναι από ποια υπηρεσία του Υπουργείου, που οδήγησε στην ανάγκη για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο;
2) Υπάρχει έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από το οποίο να προκύπτει η εκτίμηση της συνολικής δαπάνης της συμφωνίας πλαίσιο στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ;
3) Διερευνήσατε το ενδεχόμενο να διενεργηθεί ο διαγωνισμός από περισσότερες αναθέτουσες αρχές (άλλα Υπουργεία ή φορείς), ώστε να επιτευχθεί ο πραγματικός σκοπός της συμφωνίας πλαίσιο που είναι η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος;

Αιτούμαστε να κατατεθούν:
Α) Τα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από τα οποία προκύπτει η διαπιστωμένη αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις κατά περίπτωση ορισμένες αρμοδιότητές τους.
Β) Τα έγγραφα των αρμοδίων Υπηρεσιών από τα οποία προκύπτει η κοστολόγηση της Συμφωνίας Πλαίσιο
Γ) Ενδεχόμενη διερευνητική αλληλογραφία σας με άλλους φορείς ώστε να διενεργηθεί ο διαγωνισμός για τη Συμφωνία Πλαίσιο από περισσότερες αναθέτουσες αρχές.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ψυχογιός Γεώργιος

Βίτσας Δημήτρης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ